Κανονισμός Λειτουργίας Δικτύου Τηλεματικής Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Εκτύπωση
Έκδοση 1.0, Ιούνιος 2006

 

1. Σκοπός και δραστηριότητες ΚΕ.Δ.Δ.

2. Περιορισμοί ευθύνης

3. Δικαιοδοσία και υποχρεώσεις του ΚΕ.Δ.Δ.

4. Οριοθέτηση χρήσης δικτυακών υποδομών και υπηρεσιών

5. Πρόληψη και αντιμετώπιση παραβάσεων

6. Ισχύς και τροποποίηση Κανονισμού

 

1. Σκοπός και δραστηριότητες ΚΕ.Δ.Δ.

Το Κέντρο Διαχείρισης Δικτύου (ΚΕ.Δ.Δ.) είναι η αρμόδια μονάδα για την εγκατάσταση διαμόρφωση, παραμετροποίηση, λειτουργία και επέκταση του δικτύου δεδομένων και των υπηρεσιών τηλεματικής του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης. Το ΚΕ.Δ.Δ υπόκειται στον έλεγχο της Επιτροπής Δεοντολογίας που ορίζεται από το Συμβούλιο του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης και είναι υπόλογο σε αυτήν και στη συνέχεια στο Συμβούλιο του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης για την τήρηση του παρόντος Κανονισμού. Κατά τη σύνταξη του παρόντος Κανονισμού οι αρμοδιότητες του ΚΕ.Δ.Δ. περιλαμβάνουν τα εξής:

1. Διαχείριση, συντήρηση και επέκταση της καλωδιακής υποδομής και του ενεργού εξοπλισμού του δικτύου διανομής, το οποίο αποτελεί το τμήμα του δικτύου του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης που βρίσκεται στο εσωτερικό των κτιριακών εγκαταστάσεων του ιδρύματος.

2. Διαχείριση, συντήρηση και επέκταση της καλωδιακής υποδομής και του ενεργού εξοπλισμού του δικτύου κορμού, το οποίο αποτελεί το τμήμα του δικτύου του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης που συνδέει το δίκτυο διανομής των κτιριακών εγκαταστάσεων του ιδρύματος.

3. Διαχείριση, συντήρηση και επέκταση της καλωδιακής υποδομής που συνδέει το δίκτυο διανομής με το δίκτυο πρόσβασης του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης, σύμφωνα µε την υπάρχουσα διαθεσιμότητα και του δικτύου διανομής της συγκεκριμένης οργανικής μονάδας.

4. Διαχείριση, συντήρηση και επέκταση της καλωδιακής υποδομής και του ενεργού εξοπλισμού της σύνδεσης του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης µε το Διαδίκτυο.

5. Το δίκτυο δεδομένων του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης εκτείνεται στις εγκαταστάσεις του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης στην Σίνδο, Μουδανιά, Κατερίνη και Κιλκίς. Χρησιμοποιεί ενεργό δικτυακό εξοπλισμό και καλωδιακές υποδομές που βρίσκονται αποκλειστικά υπό τον έλεγχο του ΚΕ.Δ.Δ. εκτός της περίπτωσης του παραρτήματος της Κατερίνη. Οποιαδήποτε επέκταση του δικτύου δεδομένων του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης (ενσύρματη ή ασύρματη) εντός και εκτός των εγκαταστάσεων του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης μπορεί να γίνεται μόνο από το ΚΕ.Δ.Δ., το οποίο φέρει και την αποκλειστική ευθύνη για την υποστήριξη και διαχείριση του.

6. Διαχείριση, συντήρηση και επέκταση των υπηρεσιών τηλεματικής του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης και παροχή τους στην ακαδημαϊκή κοινότητα. Στο πλαίσιο αυτό το ΚΕ.Δ.Δ., και κατά τη σύνταξη του παρόντος Κανονισμού, είναι αρμόδιο για την εγκατάσταση διαμόρφωση, παραμετροποίηση, λειτουργία και επέκταση των ακόλουθων υπηρεσιών τηλεματικής:

• Διαχείριση του συνόλου των IP διευθύνσεων του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης, ιδιωτικών και δημοσίων (private & pubic ip address space).

• Πολιτική δρομολόγησης των IP πακέτων εντός του αυτόνομου συστήματος του A.T.E.I Θεσσαλονίκης καθώς και δρομολόγησης σε συνεργασία με το GRNET για την ορθή διασύνδεση του Ιδρύματος με το Διαδύκτιο.

• Υπηρεσία τοίχους προστασίας στα όρια του αυτόνομου συστήματος του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης με σκοπό την διαφύλαξη της λειτουργικότητας των υπολογιστικών συστημάτων και της ποιότητας των υπηρεσιών που προσφέρονται.

• Υπηρεσία διευθυνσιοδότησης και ονοματολογίας (DNS) για τα υπολογιστικά συστήματα που συνδέονται στο δίκτυο δεδομένων του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης.

• Υπηρεσία απομακρυσμένης πρόσβασης στο δίκτυο δεδομένων του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης µέσω τηλεφώνου (dialup).

• Υπηρεσία Ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:

i. Διαχείριση της κεντρικής υπηρεσίας μεταβίβασης και δρομολόγησης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (mail relay και routing) για όλο το δίκτυο δεδομένων του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης, ενισχυμένη µε υπηρεσίες προστασίας των εξυπηρετητών και των χρηστών από κακόβουλους χρήστες.

ii. Προσωπικές θυρίδες για όλα τα µέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, µε υποστήριξη διαχείρισής τους από προσωπικούς υπολογιστές µέσω πρωτοκόλλων POP3, POP3S, IMAP, IMAPS, καθώς και μέσω webmail.

iii. Δημιουργία και διαχείριση λιστών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για ομάδες χρηστών.

• Προσωπικό αποθηκευτικό χώρο για κάθε χρήστη του δικτύου δεδομένων του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης.

• Υπηρεσίες παγκόσμιου ιστού (WWW), οι οποίες περιλαμβάνουν:

i. Την διαχείριση του κεντρικού ιστότοπου του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης (http://www.teithe.gr/)

ii. Την φιλοξενία ιστοτόπων για τις οργανικές μονάδες του Ιδρύματος όπως Σχολές, Τμήματα, Υπηρεσίες.

iii. Την φιλοξενία ιστοτόπων μεμονωμένων χρηστών

• Υπηρεσία καταλόγου (directory services)

• Υπηρεσίες πολυεπίπεδης ασφάλειας που ξεκινούν από το φυσικό επίπεδο και το επίπεδο δικτύου (access lists, VPN) έως το επίπεδο εφαρμογής (χρήση secure πρωτοκόλλων, κρυπτογραφημένη μετάδοση προσωπικών δεδομένων) και την προστασία σταθμών εργασίας (κεντρική υπηρεσία antivirus/antispam).

• Υπηρεσία ενδιάμεσου Παγκόσμιου Ιστού (web proxy/cache).

• Υπηρεσία συγχρονισμού ώρας υπολογιστών (NTP).

7. Ανάπτυξη νέων προηγμένων δικτυακών υπηρεσιών και ενσωμάτωση τους στο περιβάλλον του Δικτύου Δεδομένων του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης σε πλήρη κλίμακα. Καθώς το Δίκτυο Δεδομένων του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης είναι δίκτυο παραγωγής είναι απαραίτητη η ύπαρξη πλατφόρμας πιλοτικής λειτουργίας, στην οποία προσαρμόζονται και ελέγχονται οι νέες υπηρεσίες και τεχνολογίες πριν τεθούν στην διάθεση όλης της ακαδημαϊκής κοινότητας.

8. Εκπαίδευση της ακαδημαϊκής κοινότητας και μεταφορά τεχνογνωσίας στις επιμέρους οργανικές μονάδες για θέματα δικτυακών υπηρεσιών και υποδομών.

9. Όλα τα ανωτέρω θα υπόκεινται πριν από την υλοποίηση τους στον έλεγχο και την έγκριση της Επιτροπής Δεοντολογίας του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης.

 

2. Περιορισμοί ευθύνης

Η παροχή δικτυακών υποδομών και υπηρεσιών είναι προνόμιο το οποίο παραχωρείται χωρίς χρέωση στα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας (καθηγητές, φοιτητές και προσωπικό) του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης. Μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας αποτελούν και οι:

•   επισκέπτες καθηγητές / συνεργάτες του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης κατά το χρονικό διάστημα παραμονής τους στο Ίδρυμα

•   οι φοιτητές ιδρυμάτων του εξωτερικού που παρακολουθούν μαθήματα στο Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης στα πλαίσια κάποιου προγράμματος ανταλλαγής φοιτητών (π.χ. ERASMUS).

•   οι φοιτητές μεταπτυχιακών διατμηματικών προγραμμάτων που παρακολουθούν μαθήματα στο Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης.

•   οι συνταξιούχοι, εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης.

Η χρήση του δικτύου του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης παραχωρείται για συγκεκριμένους σκοπούς και σύμφωνα με τις αρχές που διέπουν τη λειτουργία του Ιδρύματος και σε καμία περίπτωση δεν συνιστούν αυτονόητο δικαίωμα. Το Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης επιφυλάσσεται για κάθε νόμιμο δικαίωμα του, και ρητά δηλώνει εκ των προτέρων στους χρήστες του Δικτύου Δεδομένων του τους παρακάτω περιορισμούς ευθύνης:

1. Το Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης αποποιείται κάθε ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια δεδομένων προκύπτει άμεσα ή έμμεσα από τη χρήση είτε του Δικτύου Δεδομένων είτε γενικώς εξοπλισμού του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης.

2. Το Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης μεριμνά ώστε να κρατούνται αντίτυπα των δεδομένων που αποθηκεύονται στα συστήματα του σε μαγνητικές ταινίες ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Σε οποιαδήποτε περίπτωση όμως, δεν προκύπτει εγγύηση από αυτό το γεγονός ότι, τυχόν απολεσθέντα δεδομένα θα αποκατασταθούν από τις μαγνητικές ταινίες. (Σημειώνεται ότι πρόσβαση στα αντίτυπα των δεδομένων παρέχεται αποκλειστικά και μόνο στους νόμιμους κατόχους των αρχικών δεδομένων.). Όσον αφορά στα προσωπικά αρχεία δεδομένων, η δημιουργία και η διατήρηση αντιγράφων ασφαλείας είναι επιλογή και ευθύνη του κάθε χρήστη.

3. Στόχος του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης είναι η βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων του Δικτύου και των συστημάτων του, χωρίς δύσχρηστες διαδικασίες και χρονοβόρους περιορισμούς. Το επίπεδο είναι ανάλογο ενός ανοικτού, ακαδημαϊκού περιβάλλοντος, στο οποίο λαμβάνεται μέριμνα για παροχή ικανοποιητικού επιπέδου ασφαλείας προς τους χρήστες. Παρόλα αυτά, όπως και σε κάθε ανοικτό δίκτυο, η πιθανότητα παραβιάσεων ασφαλείας δεν μπορεί να αποκλεισθεί. Συνεπώς, το Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης αποποιείται κάθε ευθύνη για οποιαδήποτε παραβίαση ιδιωτικού απόρρητου, κλοπή πληροφοριών, αλλοίωση ή απώλεια δεδομένων, και γενικά κάθε βλάβη που προκύπτει άμεσα ή έμμεσα εξαιτίας της έλλειψης ή δυσλειτουργίας των μηχανισμών ασφαλείας του.

4. Απόψεις που εκφράζονται ή κείμενα που δημοσιεύονται (εσωτερικά στο Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης ή και σε ολόκληρο το Internet) μέσω του Δικτύου Δεδομένων του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης από οποιονδήποτε χρήστη, δεν είναι κατ' ανάγκη επίσημες απόψεις, ούτε δεσμεύουν με οποιονδήποτε τρόπο το Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης από μόνα τους. Οι απόψεις και τα κείμενα των χρηστών είναι και θα πρέπει να θεωρούνται προσωπικά. Το Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο τους, δεν έχει την τεχνική δυνατότητα να τις ελέγχει, αλλά ούτε και την βούληση να επιβάλλει λογοκρισία.

 

3. Δικαιοδοσία και υποχρεώσεις του ΚΕ.Δ.Δ.

1. Το ΚΕ.Δ.Δ. παρέχει κάθε δυνατή υποστήριξη στους χρήστες του Δικτύου Δεδομένων του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης σύμφωνα µε τους εκάστοτε πόρους που διαθέτει σε υποδομή και ανθρώπινο δυναμικό. Το ΚΕ.Δ.Δ. διαθέτει «Γραφείο Αρωγής» των χρηστών (Help Desk), το οποίο υποστηρίζει τις υπηρεσίες που παρέχονται κεντρικά. Οι χρήστες των υπηρεσιών που παρέχονται κατανεμημένα από τις επιμέρους οργανικές μονάδες θα πρέπει να επικοινωνούν µε τον αρμόδιο Τεχνικό Υπεύθυνο.

2. Το ΚΕ.Δ.Δ. μεριμνά ώστε να κρατούνται αντίγραφα ασφαλείας από τα συστήματα που υποστηρίζουν τις υπηρεσίες του σε μέσα μακράς αποθήκευσης, όπως για παράδειγμα μαγνητικές ταινίες, ή σε άλλα πρόσφορα μέσα. Σε οποιαδήποτε περίπτωση όμως δεν προκύπτει εγγύηση από αυτό το γεγονός ότι, τυχόν απολεσθέντα δεδομένα θα αποκατασταθούν από τα αντίγραφα ασφαλείας.

3. Το ΚΕ.Δ.Δ. καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίζεται το απόρρητο των αρχείων, μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και δεδομένων κάθε χρήστη.

4. Το ΚΕ.Δ.Δ. απαγορεύεται να εξετάζει αρχεία, μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και γενικότερα δεδομένα χρηστών, χωρίς την προηγούμενη άδεια του χρήστη. Ωστόσο, σε εξαιρετικές περιπτώσεις με αποκλειστικό σκοπό τη διάγνωση και αντιμετώπιση προβλημάτων λογισμικού ή όταν υπάρχουν βάσιμες υποψίες για την τέλεση παράνομων πράξεων και παραβιάσεων της πολιτικής που καθορίζεται στο παρόν κείμενο, γίνονται οι απαραίτητες τεχνικές ενέργειες. Τα παραπάνω ισχύουν µε την επιφύλαξη της τρέχουσας νομοθεσίας.

5. Παρόμοια, το ΚΕ.Δ.Δ. απαγορεύεται να παρακολουθεί κατά οποιονδήποτε τρόπο υπολογιστικά συστήματα ή δραστηριότητα χρηστών. Ωστόσο, μπορεί να διατηρεί αρχεία καταγραφής για την χρήση δικτυακών υποδομών και υπηρεσιών. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, µε αποκλειστικό σκοπό τη διάγνωση και αντιμετώπιση προβλημάτων ή όταν υπάρχουν βάσιμες υποψίες για την τέλεση παράνομων πράξεων και παραβιάσεων της πολιτικής που καθορίζεται στο παρόν κείμενο, επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα αυτά. Τα παραπάνω ισχύουν µε την επιφύλαξη της τρέχουσας νομοθεσίας.

6. Το ΚΕ.Δ.Δ. δικαιούται να ελαττώνει την προτεραιότητα, ή να τερματίζει τη χρήση πόρων του Δικτύου Δεδομένων του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης σε περίπτωση που ο χρήστης καταχράται τις δυνατότητες που του παρέχονται και δημιουργεί προβλήματα στην ποιότητα υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες στο σύνολο των χρηστών του δικτύου. Ο όρος «χρήστης» στη συγκεκριμένη αυτή περίπτωση περιλαμβάνει και κάθε υπολογιστικό σύστημα που συνδέεται µε το Δίκτυο Δεδομένων του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης. Το χρονικό διάστημα της ελάττωσης ή και παύσης καθορίζεται κάθε φορά από την Επιστημονική Επιτροπή του ΚΕ.Δ.Δ.

7. Σε όλες τις περιπτώσεις, απαγορεύεται ρητά στα μέλη του ΚΕ.Δ.Δ. η διαρροή ή δημοσιοποίηση στοιχείων των παραπάνω δύο περιπτώσεων εκτός του ΚΕ.Δ.Δ.. Μόνοι αρμόδιοι να έχουν πρόσβαση σε τέτοια στοιχεία είναι τα όργανα Διοίκησης του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης, με την επιφύλαξη της ισχύουσας νομοθεσίας.

8. Το ΚΕ.Δ.Δ. υποχρεούται να ανακοινώνει προγραμματισμένες εργασίες, οι οποίες επιφέρουν διακοπή λειτουργίας του Δικτύου Δεδομένων του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης, τουλάχιστον δύο ημέρες πριν την έναρξη τους. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις εκτάκτων και επειγόντων εργασιών λόγω τεχνικών προβλημάτων.

 

4. Οριοθέτηση χρήσης δικτυακών υποδομών και υπηρεσιών

1. Η λειτουργία του Δικτύου Δεδομένων του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης διέπεται από τις αποφάσεις και συστάσεις της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, το σχετικό Νομοθετικό Πλαίσιο καθώς και τις Οδηγίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου όσον αφορά την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τόσο των χρηστών του Δικτύου Δεδομένων του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης όσο και τρίτων, από κακόβουλες ή αμελείς ενέργειες χρηστών του Δικτύου Δεδομένων του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης.

2. Η χρήση και λειτουργία του Δικτύου Δεδομένων του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης διέπεται από το ευρύ κανονιστικό και νομικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης.

3. Το Δίκτυο Δεδομένων και τα συστήματα του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης χρησιμοποιούνται για ακαδημαϊκές και ερευνητικές δραστηριότητες και μόνον. Απαγορεύεται ρητά η οποιασδήποτε μορφής εξω-πανεπιστημιακή και εμπορική δραστηριότητα (με ή χωρίς αμοιβή) χωρίς την έγγραφη άδεια των αρμόδιων οργάνων του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης. Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η χρήση λογισμικού ή υλικού με ακαδημαϊκή άδεια χρήσης για άλλους σκοπούς χωρίς την έγγραφη άδεια των αρμόδιων οργάνων του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης.

4. Οι χρήστες οφείλουν να μην μονοπωλούν και καταχρώνται πόρους του Δικτύου και των συστημάτων, όπως διαθέσιμη χωρητικότητα συνδέσεων, αποθηκευτικό χώρο σκληρών δίσκων, υπολογιστική ισχύ, άδειες χρήσης λογισμικού, κτλ. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να επιδεικνύεται ώστε να αποφεύγεται άσκοπη χρήση πόρων, όταν αυτό είναι δυνατόν.

5. Οι χρήστες οφείλουν να αποδεσμεύουν άδειες χρήσης λογισμικού τις οποίες δεν χρησιμοποιούν.

6. Οι χρήστες οφείλουν να αποδεσμεύουν διευθύνσεις δικτύου τις οποίες δεν χρησιμοποιούν, και να μεριμνούν για την ενημέρωση του ΚΕ.Δ.Δ..

7. Όσον αφορά υλικό ή λογισμικό που αναπτύσσεται στο Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε να μην διακυβεύεται η ασφάλεια και η ορθή λειτουργία του δικτύου. Απαγορεύεται η χρήση και ανάπτυξη ιών λογισμικού, και γενικά προγραμμάτων που προσπαθούν να παραβιάσουν ή να παρακάμψουν τους μηχανισμούς ασφαλείας του δικτύου, να υποκλέψουν συνθηματικά, ή να εξαντλήσουν τους υπολογιστικούς πόρους. Υπεύθυνοι συστημάτων του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης οι οποίοι έχουν σε νόμιμα πλαίσια ανάγκες για εμπλοκή με τέτοιου είδους λογισμικό μπορούν να απευθύνονται στο ΚΕ.Δ.Δ. του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης.

8. Απαγορεύεται ρητά η χρήση και διακίνηση μέσω του Δικτύου Δεδομένων Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης κλεψίτυπου περιεχομένου και λογισμικού ή προγραμμάτων για παράνομη αντιγραφή και χρήση λογισμικού.

9. Η έλλειψη μέτρων ασφάλειας και προστασίας σε οποιοδήποτε λογαριασμό χρήστη, αρχείο, η σύστημα εντός και εκτός του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης σε καμία περίπτωση δεν δικαιολογεί πρόσβαση (ανάγνωση, αντιγραφή ή αλλοίωση) σε αυτό από τρίτους χρήστες. Επιτρέπεται ανάγνωση αρχείων συστήματος όπου υπάρχουν προνόμια από το λειτουργικό σύστημα, αλλά όχι και αντιγραφή χωρίς άδεια.

10. Το ΚΕ.Δ.Δ. είναι αποκλειστικά αρμόδιο για την καταχώρηση των συστημάτων που συνδέονται στο Δίκτυο Δεδομένων του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης. Οι χρήστες οφείλουν να απευθύνονται στο ΚΕ.Δ.Δ. για σύνδεση ή μεταφορά υπολογιστικών συστημάτων μέσα στο δίκτυο. Επίσης οφείλουν οπωσδήποτε να ζητούν επίσημη καταχωρημένη διεύθυνση για το σύστημα τους, πριν δοκιμάσουν να επικοινωνήσουν χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε από τα υποστηριζόμενα πρωτόκολλα επικοινωνίας του δικτύου.

11. Απαγορεύονται ρητά

• η χρήση και χορήγηση επίσημων διευθύνσεων του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης εκτός των χώρων του Ιδρύματος (π.χ. με dialup SLIP, PPP κτλ.) χωρίς την έγγραφη άδεια των αρμόδιων οργάνων του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης

• η χρήση επίσημου ονόματος (Fully Qualified Domain Name - F.Q.D.N.) εκτός των ορίων του domain teithe.gr σε συστήματα που χρησιμοποιούν επίσημες διευθύνσεις του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης χωρίς την έγγραφη άδεια των αρμόδιων οργάνων του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης.

Τα ονόματα των υπολογιστικών συστημάτων των χρηστών πρέπει να ακολουθούν ιεραρχικό σχήμα και να υπάγονται στην περιοχή (domain) της οργανικής μονάδας στην οποία ανήκει το υπολογιστικό σύστημα (π.χ. machine-name.domain-name.teithe.gr). Τα ονόματα των περιοχών των οργανικών μονάδων ορίζονται από το ΚΕ.Δ.Δ. σε συνεργασία με τον εκάστοτε Επιστημονικό και Τεχνικό Υπεύθυνο της οργανικής μονάδας.

12. Η παροχή δικτυακών υπηρεσιών από οργανικές μονάδες του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης προς τρίτους (εκτός της ακαδημαϊκής κοινότητας του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης ) μπορεί να γίνει μόνο έπειτα από έγγραφη ενημέρωση του ΚΕ.Δ.Δ..

13. Οι χρήστες δεσμεύονται τόσο από τον παρόντα Κανονισμό όσο και από τους κανόνες και όρους χρήσης των επιμέρους υπηρεσιών τηλεματικής. Οι κανόνες και όροι χρήσης των επιμέρους υπηρεσιών τηλεματικής ορίζονται σύμφωνα µε το άρθρο 6.3. του παρόντος Κανονισμού.

14. Οι χρήστες του Δικτύου Δεδομένων του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης οφείλουν να τηρούν την Ελληνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, καθώς και τους γραπτούς και άγραφους – εθιμικούς κανόνες που διέπουν τη χρήση του Διαδικτύου.

15. Κάθε χρήστης του Δικτύου Δεδομένων του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης είναι υπεύθυνος και υπόλογος για κάθε δραστηριότητα και δεδομένα που ξεκινούν ή αναπτύσσονται από την τηλεπικοινωνιακή πρίζα, τον προσωπικό λογαριασμό πρόσβασης που του έχει χορηγηθεί ή τον προσωπικό υπολογιστή του. Όσον αφορά τηλεπικοινωνιακές πρίζες ή υπολογιστές που παρέχουν πρόσβαση σε πολλούς χρήστες (εργαστήρια, νησίδες υπολογιστών), συνυπεύθυνοι είναι οι αντίστοιχοι τεχνικοί υπεύθυνοι ή διαχειριστές του εργαστηρίου ή του υπολογιστή.

16. Κάθε χρήστης είναι υπεύθυνος για την διαφύλαξη «ασφαλούς» κωδικού πρόσβασης (password) ή οποιονδήποτε άλλων διαπιστευτηρίων στους λογαριασμούς του.

17. Κάθε χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ορθή λειτουργία και την ασφάλεια, του προσωπικού του υπολογιστή όσον αφορά τη σύνδεση του στο Δίκτυο Δεδομένων του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης και τη χρήση των δικτυακών υπηρεσιών. Το ΚΕ.Δ.Δ. και οι Τεχνικοί Υπεύθυνοι των οργανικών μονάδων παρέχουν τεχνικές συμβουλές και συστάσεις με τις οποίες οι χρήστες υποχρεούνται να συμμορφώνονται.

18. Κάθε χρήστης είναι υπεύθυνος για την προστασία των δεδομένων και των αρχείων του από λαθραία ανάγνωση ή αλλοίωση από τρίτους. Για το σκοπό αυτό ο χρήστης μπορεί να αξιοποιήσει όποιο μηχανισμό ασφαλείας παρέχει το σύστημά του και κρίνει σκόπιμο. Ομοίως ο χρήστης είναι υπεύθυνος για την διατήρηση αντιγράφων ασφαλείας των προσωπικών του αρχείων και δεδομένων είτε αυτά βρίσκονται στον προσωπικό του υπολογιστή είτε σε κάποιον κεντρικό υπολογιστή του ΚΕ.Δ.Δ.

19. Οι χρήστες οφείλουν να ενημερώνουν τους αρμόδιους Τεχνικούς Υπεύθυνους και το ΚΕ.Δ.Δ. για οποιαδήποτε παραβίαση ή απόπειρα παραβίασης των κανόνων λειτουργίας και της ασφάλειας του Δικτύου Δεδομένων του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης.

 

 

5. Πρόληψη και αντιμετώπιση παραβάσεων

1. Σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να προκύψουν παραβιάσεις του παρόντος Κανονισμού οι οποίες οφείλονται σε άγνοια ή ελλιπή ενημέρωση των χρηστών. Σύμβαντα όπως, προφανή συνθηματικά, τα οποία μπορούν εύκολα να αποκωδικοποιηθούν και άθελη κατάχρηση δικτυακών πόρων μπορούν και θα αντιμετωπίζονται άτυπα και κατά περίπτωση.

2. Σε σοβαρότερες περιπτώσεις συμπεριλαμβανομένων των: επαναλαμβανόμενες παραβιάσεις, υποκλοπή δεδομένων, παράνομες πράξεις, αυθαίρετη εμπορευματοποίηση πόρων του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης, το ΚΕ.Δ.Δ. σε συνεργασία µε τον αρμόδιο Τεχνικό Υπεύθυνο προβαίνει σε προσωρινά μέτρα, όπως για παράδειγμα απενεργοποίηση λογαριασμού και αποσύνδεση υπολογιστικών συστημάτων από το Δίκτυο Δεδομένων του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης. Η εκτέλεση των προσωρινών μέτρων αντιμετώπισης της περίπτωσης εκτελούνται μετά από ενημέρωση της Επιστημονικής Επιτροπής του ΚΕ.Δ.Δ., της Επιτροπής Δεοντολογίας ως και των Προϊστάμενων Διοικητικών Οργάνων του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης (Συμβούλιο), ανάλογα µε τη σοβαρότητα της περίπτωσης, ώστε να ληφθούν οι οριστικές αποφάσεις αλλά και οι τυχόν δικαστικές ενέργειες για άρση της παράνομης πράξης και παράλειψης αυτής στο μέλλον.

3. Ως πρωτοβάθμιο όργανο διαπίστωσης και αντιμετώπισης των παραβάσεων του παρόντος Κανονισμού ορίζεται η Επιστημονική Επιτροπή του ΚΕ.Δ.Δ. Σε περίπτωση αμφιβολίας, ως δευτεροβάθμιο όργανο επίλυσης διαφορών για το αν κάποια ενέργεια παραβαίνει τον παρόντα Κανονισμό, ορίζεται η Επιτροπή Δεοντολογίας του Ιδρύματος. Στη συνέχεια και αν απαιτηθεί, επιλαμβάνονται της υπόθεσης τα Προϊστάμενα Διοικητικά Όργανα του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης (Συμβούλιο). Σε κάθε περίπτωση, ο µόνος αρμόδιος να κρίνει αν κάποια ενέργεια παραβαίνει τον παρόντα Κανονισμό είναι το Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης µέσω των αρμοδίων οργάνων του.

 

 

6. Ισχύς και τροποποίηση Κανονισμού

1. Ο παρών Κανονισμός δεσμεύει οποιονδήποτε στο Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης παρέχει υπηρεσίες τηλεματικής συμπεριλαμβανομένων Τμημάτων, Εργαστηρίων ή άλλων οργανικών μονάδων του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης. Στις παρεχόμενες υπηρεσίες τηλεματικής συμπεριλαμβάνονται οι:

• Υπηρεσίες που παρέχονται στις εν λόγω οργανικές μονάδες ή σε μεμονωμένους χρήστες, οι οποίοι ανήκουν σε αυτές, µέσω των κεντρικών υπηρεσιών του ΚΕ.Δ.Δ..

• Υπηρεσίες που οι εν λόγω οργανικές μονάδες παρέχουν σε µέλη τους µε χρήση δικών τους εξυπηρετητών (π.χ. χρήση περιφερειακών εξυπηρετητών ελεγχόμενων από Τμήματα, Εργαστήρια κ.λ.π.) αλλά µε χρήση της δικτυακής διασύνδεσης και υποδομής του ΚΕ.Δ.Δ..

2. Σε κάθε περίπτωση υπεύθυνος για την παρακολούθηση της τήρησης του παρόντος Κανονισμού είναι ο Επιστημονικός και ο Τεχνικός υπεύθυνος της κάθε οργανικής μονάδας. Σε περιπτώσεις κακής χρήσης των παρεχόμενων υπηρεσιών ο Επιστημονικός και ο Τεχνικός Υπεύθυνος της κάθε μονάδας οφείλει – όταν επισήμως του ζητηθούν - να προσκομίσει στα αρμόδια όργανα του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης τις τεχνικές και λοιπές πληροφορίες που είναι απαραίτητες στο ΚΕ.Δ.Δ. για την διερεύνηση της υπόθεσης, πάντα σύμφωνα µε την ισχύουσα νομοθεσία.

3. Κάθε μονάδα που παρέχει ή δρα ως ενδιάμεσος στην παροχή υπηρεσιών τηλεματικής στα µέλη του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης οφείλει να συντάσσει αναλυτικό κανονισμό λειτουργίας για κάθε παρεχόμενη υπηρεσία και να τον κοινοποιεί – μαζί µε κάθε τροποποίηση αυτού - σε όλους τους χρήστες της µε το πλέον πρόσφορο μέσο. Κάθε επί μέρους ή αναλυτικός κανονισμός λειτουργίας συγκεκριμένων υπηρεσιών τηλεματικής θα πρέπει να βρίσκεται σε απόλυτη συμφωνία µε τον παρόντα Κανονισμό.

4. Η χρήση δικτυακών και ευρύτερων τηλεματικών υπηρεσιών από τον οποιονδήποτε χρήστη σημαίνει και την άνευ όρων και προϋποθέσεων πλήρη αποδοχή των προαναφερόμενων κανόνων.

5. Η ισχύς του παρόντος Κανονισμού ξεκινά µε την έγκρισή του από το Συμβούλιο του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης. Ο Κανονισμός έχει αναδρομική ισχύ και οι χρήστες του Δικτύου Δεδομένων του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης θα πρέπει να συμμορφωθούν µε αυτόν.

6. Η τροποποίηση του παρόντος Κανονισμού πραγματοποιείται µε απόφαση του Συμβουλίου. Η Επιστημονική Επιτροπής του ΚΕ.Δ.Δ. εισηγείται επί των τροποποιήσεων του Κανονισμού.

 

 

 

 

 
Ο παρών δικτυακός τόπος δημιουργήθηκε και συντηρείται από το Κέντρο Διαχείρισης Δικτύου του  Α.Τ.Ε.Ι.Θεσσαλονίκης
© 2010